profil funduszu Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Udział wymienionych lokat zawiera się w przedziale od 0% do 40% wartości aktywów. W pozostałym zakresie środki inwestowane są w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak też przez innych emitentów.