profil funduszu Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz realizuje ten cel przez inwestowanie do 40% wartości swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje. Nie mniej niż 50% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.