profil funduszu Subfundusz Allianz Konserwatywny I
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.