profil funduszu Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje. W subfunduszu przeważają akcje największych spółek charakteryzujących się dużą płynnością. Subfundusz charakteryzuje się tym, że zarządzany jest aktywnie, tzn. poziom akcji jest zmienny, zależny od sytuacji rynkowej. Aktywa subfunduszu inwestowane są także w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.