profil funduszu Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa Subfunduszu są inwestowane na terytorium RP. Min. 70% aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje małych i średnich spółek. Do 30% aktywów może być inwestowane w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.