profil funduszu Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%, oraz w inne instrumenty oparte o akcje tych spółek. Udział tych instrumentów w portfelu (w aktywach netto) wynosi od 70% do 100%. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 30% portfela. Lokaty w inne fundusze stanowią nie więcej niż 10% portfela.