profil funduszu Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Nie mniej niż 70% wartości lokat stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.