profil funduszu Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.