profil funduszu Subfundusz Allianz Selektywny I
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz Allianz Selektywny inwestuje przede wszystkim w akcje i podobne instrumenty, które stanowią od 70% do 100% portfela. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 30% portfela. Lokaty w inne fundusze stanowią nie więcej niż 10% portfela.