profil funduszu Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% portfela (aktywów netto) w inne fundusze (w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą). Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 40% portfela. Akcje i podobne instrumenty stanowią od 0% do 40% portfela.