profil funduszu Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.