profil funduszu Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje od 60% do 100% portfela (aktywów netto) w inne fundusze (w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą). Fundusze, w które inwestuje Subfundusz, inwestują przynajmniej połowę swoich aktywów w obligacje i podobne instrumenty w krajach innych niż Polska. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 40% portfela.