profil funduszu Subfundusz Allianz Obligacji Plus C
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.