profil funduszu Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% portfela w inne fundusze (w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą). Fundusze, w które inwestuje subfundusz, inwestują w akcje lub obligacje lub realizują politykę absolutnej stopy zwrotu. Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0% do 40% portfela. Akcje i podobne instrumenty stanowią od 0% do 40% portfela.