profil funduszu Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75. Fundusz inwestuje w szerokie spektrum aktywów, w szczególności akcje globalne i obligacje europejskie oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.