profil funduszu Subfundusz Allianz India Equity I
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Indie
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz India Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek utworzonych na subkontynencie indyjskim, w tym w Indiach, Pakistanie, na Sri Lance i w Bangladeszu.