profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w portfel indeksowanych o wartość inflacji instrumentów dłużnych o różnym terminie zapadalności, emitowanych przez rządy oraz ich agencje i pośredników lub przez spółki.