profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów netto w tytuły uczestnictwa irlandzkiego subfunduszu PIMCO Global Bond ESG Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Irlandzki subfundusz PIMCO Global Bond ESG Fund dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata. Portfel subfunduszu jest zarządzany aktywnie z uwzględnieniem czynników ESG (związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym). Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.