profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.