profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Global High Yield Bond Fund. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym