profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global Investment Grade Corporate Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w obligacje przedsiębiorstw z całego świata, szeroko zróżnicowane pod względem branży, emitentów i regionów.