profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Emerging Local Bond Fund. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym