profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond ESG. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.