profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytyły uczestnictwa irlandzkiego subfunduszu PIMCO Emerging Markets Bond ESG Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Irlandzki subfundusz dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących, rozwijających się lub z nimi powiązanych gospodarczo. Portfel subfunduszu jest zarządzany aktywnie z uwzględnieniem czynników ESG (związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym). Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.