profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO Income A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Income Fund. Fundusz dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.