profil funduszu Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Best Styles Emerging Markets Equity. Fundusz źródłowy przynajmniej 70% swoich aktywów lokuje w instrumenty udziałowe spółek mających siedzibę w kraju zaliczanym do rynków wschodzących lub w kraju uwzględnianym w wyliczaniu indeksu MSCI Emerging Markets Index, bądź też spółek, których przeważająca część sprzedaży i/lub zysków przypada na kraj zaliczany do rynków wschodzących.