profil funduszu Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Allianz Global Artificial Intelligence. Fundusz źródłowy lokuje aktywa głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.