profil funduszu Subfundusz Allianz Structured Return A
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego funduszu Allianz Structured Return wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Fundusz źródłowy stosuje politykę absolutnej stopy zwrotu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe.