profil funduszu Subfundusz Allianz Trezor A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Allianz Trezor inwestuje w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności, ponadto subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto tego subfunduszu.