profil funduszu Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje w tytuły subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Polityka funduszu źródłowego zakłada inwestycje w kombinację udziałowych i dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji wysokodochodowych. Alokacja jego inwestycji między poszczególne kategorie aktywów może znacząco różnić się w czasie, w zależności od oceny warunków gospodarczych i czynników rynkowych. Fundusz wypłaca uczestnikom bieżący dochód.