profil funduszu Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Polityka luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth polega na inwestowaniu głównie w następujące klasy aktywów amerykańskich: obligacje wysokodochodowe, obligacje zamienne oraz akcje z pokrytą opcją kupna. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.