profil funduszu Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w akcje i podobne instrumenty (warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz inne udziałowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą). Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto, a także srebro, pallad, platyna) lub prowadzących powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część oraz w inne fundusze (polskie lub zagraniczne), których podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisane powyżej lub które naśladują indeksy oparte o akcje takich spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty dłużne takie jak obligacje czy depozyty bankowe.