profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Zmiana nazwy i polityki 01.10.2022 (wcześniej Allianz Strategic Bond). Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa irlandzkiego funduszu PIMCO ESG Income. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe dowolnego rodzaju, a także w instrumenty pochodne.