profil funduszu Subfundusz Allianz Strategic Bond A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Zmiana nazwy i polityki 24.10.2020 (wcześniej Allianz US Short Duration High Income Bond ). Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego funduszu Allianz Strategic Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe dowolnego rodzaju, a także w instrumenty pochodne.