profil funduszu Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa irlandzkiego subfunduszu PIMCO Global Investors Series ESG Income Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Irlandzki subfundusz PIMCO Global Investors Series ESG Income Fund dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata. Portfel subfunduszu jest zarządzany aktywnie z uwzględnieniem czynników ESG (związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym). Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.