profil funduszu Subfundusz Allianz China A-Shares A
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Chiny
polityka inwestycyjna Zmiana nazwy i polityki 24.10.2020 (wcześniej Akcji Rynków Wschodzących). Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego funduszu Allianz China A-Shares. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje aktywa głównie w akcje notowane na chińskim rynku akcji rodzaju A.