profil funduszu Subfundusz Allianz China A-Shares I
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Chiny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego funduszu Allianz China A-Shares lub Allianz China A Opportunities. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje aktywa głównie w akcje notowane na chińskim rynku akcji rodzaju A.