profil funduszu Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Zmiana nazwy i polityki 24.10.2020 (wcześniej Allianz Obligacji Zmiennokuponowych). Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji. Instrumenty te są emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa, jak również przez państwa członkowskie i państwa należące do OECD. Emitentami instrumentów dłużnych, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji, mogą być również inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa.