profil funduszu Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w instrumenty dłużne, w tym głównie obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą mogą stanowić od 0% do 10% aktywów netto. Średni, ważony wartością aktywów netto subfunduszu, czas trwania składników lokat subfunduszu (duration), nie może być mniejszy niż 8 lat.