profil funduszu Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe zawiera się w przedziale od 70 do 100 procent wartości aktywów funduszu, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.