profil funduszu Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka Z
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Celem Allianz Niskiego Ryzyka jest ochrona realnej wartości aktywów. Subfundusz inwestuje co najmniej 70 proc. aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe i obligacje o krótkim terminie wykupu. Duży udział w portfelu subfunduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu stabilności inwestycji.