profil funduszu Subfundusz Allianz Polskich Akcji C
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Celem Allianz Polskich Akcji jest uzyskanie najwyższych dochodów z inwestycji w akcje w długim okresie, dzięki inwestowaniu od 60% do 100% aktywów subfunduszu w akcje renomowanych, mających największy potencjał wzrostu, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków. Aby zminimalizować ryzyko wahań, część aktywów subfunduszu (do 40%) może być inwestowana w instrumenty o niskim ryzyku, takie jak obligacje i bony skarbowe.