profil funduszu Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Celem Allianz Stabilnego Inwestowania jest uzyskanie długoterminowo wysokiego poziomu dochodów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie (co najmniej 50 proc.) w instrumenty o niskim ryzyku, takie jak obligacje i bony skarbowe. Nie więcej niż 40 proc. aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje polskich spółek, dzięki czemu w długim okresie potencjalne zyski mogą być wyższe niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.