profil funduszu Subfundusz Allianz Kapitał Plus
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Celem Allianz Kapitał Plus jest uzyskanie stabilnego wzrostu oszczędności w długim terminie. Większość aktywów subfunduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne. Udział akcji zmienia się w zależności od koniunktury giełdowej i może stanowić od 0 do 30 proc. aktywów subfunduszu. Połączenie strategii aktywnej alokacji oraz relatywnie dużego zaangażowania na rynku ofert pierwotnych pozwala osiągnąć atrakcyjną stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.