profil funduszu Subfundusz Allianz Zrównoważony
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.