profil funduszu Subfundusz Allianz Zrównoważony (d. Aviva)
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 40% do 60% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz od 20% do 60% w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego