profil funduszu Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva)
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe od 0% do 100% wartości aktywów. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (od 0% do 100%). Aktywa mogą być inwestowane zarówno w instrumenty emitowane przez podmioty zagraniczne, jak i polskie. Polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie portfela udziałowego oraz dłużnego funduszu zarówno w instrumenty denominowane w PLN, jak i innych walutach.