profil funduszu Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów, poprzez lokowanie środków w akcje i dłużne papiery wartościowe, przy zastosowaniu strategii aktywnej alokacji, w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach. Subfundusz nie posiada stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy akcje i instrumenty dłużne. Subfundusz może także inwestować w waluty oraz pośrednio, poprzez jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne, w zagraniczne instrumenty finansowe. Udział poszczególnych aktywów zmienia się w zależności od perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz przewidywań co do zmienności kursów walut.