profil funduszu Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Celem Allianz Nowoczesnych Technologii jest uzyskanie najwyższych dochodów, głównie poprzez inwestycje w akcje spółek z segmentu nowoczesnych technologii. Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w akcjach spółek głównie reprezentujących nowoczesne technologie. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków. Część aktywów subfunduszu (do 40 proc.) jest inwestowana w instrumenty o niższym ryzyku, takie jak obligacje i bony skarbowe.