nazwa funduszu Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje środki głównie w instrumenty rynku pieniężnego i w dłużne papiery wartościowe, w tym głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych będzie nie niższa niż 70% i może wynieść 100% wartości aktywów funduszu.