nazwa funduszu Subfundusz Allianz Dłużny
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów wyłącznie w instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym, będzie nie niższa niż 70% i może wynieść 100% wartości aktywów funduszu.