nazwa funduszu Subfundusz Allianz Akcyjny
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje głównie w akcje, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie głównie w akcje. Całkowita wartość lokat w akcje łącznie z wartością tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje będzie wynosiła nie mniej niż 70% i może wynieść 100% wartości Aktywów Subfunduszu.