nazwa funduszu Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 70 do 100% aktywów subfunduszu lokowana jest w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz fundusze zagraniczne, których polityka zakłada lokowanie aktywów w nieskarbowe instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym. Instrumenty pochodne mogą stanowić do 30% lokat funduszu.