profil funduszu Subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu (d. Aviva)
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Od 0 do 100% lokat funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty bazowe dla instrumentów pochodnych i instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa lokowane są w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynkach Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie członkowskim oraz wybranych krajach OECD: USA, Japonia, Szwajcaria, Turcja.