profil funduszu Subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Cechą charakterystyczną strategii inwestycyjnej realizowanej przez Allianz Optymalnego Wzrostu jest połączenie aktywnej selekcji akcji poszczególnych spółek z aktywną alokacją, wyrażającą się zmiennym poziomem efektywnego zaangażowania w akcjach. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze spadkiem cen akcji zarządzający subfunduszem mogą dokonywać transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, głównie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe.