profil funduszu Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny C
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa Allianz Obligacji Dynamiczny nie są inwestowane według przyjętego wzorca. Zarówno udział instrumentów rynku pieniężnego, jak i długoterminowych instrumentów dłużnych może ulegać zmianom w krótkich odstępach czasu. Skład portfela subfunduszu jest aktywnie dopasowywany do bieżącej sytuacji na rynku. Znaczny udział obligacji charakteryzujących się podwyższoną zmiennością cen może powodować okresowe wahania wartości jednostki subfunduszu.