profil funduszu Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzających na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych.